006: Intro till projektering och höjdsättning

Vi pratar om projektering i allmänhet, markprojektering specifikt och höjdsättning i synnerhet. Vad behövs för att höjdsätta? Hur tänker man? Vad styr? Och lite arbetsflöde och tips och tricks.

Se länkar:

Hur projekt går till…

Vatten är vägens värsta fiende

Citat om höjdsättning

”Sedan äldsta tider har man haft klart för sig att önskvärdheten av, att den plats som väljes för uppförande av ett bostadshus bör vara torr, och sedan numera även källarvåningar mera allmänt tillkommit, så har man ställt den fordran, att även dessa skola vara torra.

Målet är således klart, men de vägar, som leda dit, äro icke alltid lika tydligt utstakade, och följas kanske icke heller med erforderlig eftertanke.

Resultatet har också blivit, att en fuktig källare icke är något undantagsfall och att översvämningar av källare förekomma ganska ofta”.

”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt, att marken icke kan tänkas komma att översvämmas. Mot denna självklara regel felas icke så sällan”.

(Alfred Jerdén, avdelningschef för Malmö Stads vattenlednings- och kloakverk, 1927)

Höjdsättning ett Examensjobb

Boverket om avvattning

Boverket om ramper

Så arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfall

Lathund med lutningar och höjder med mark

Keywords:

projektering, höjdsättning, dwg, mark, detaljproj