006: Intro till Projektering och höjdsättning

Vi pratar om projektering i allmänhet, markprojektering specifikt och höjdsättning i synnerhet. Vad behövs för att höjdsätta, hur tänker man, vad styr och lite arbetsflöde och tips o tricks.

Se länkar:

Hur projekt går till…
https://opentextbc.ca/projectmanagement/wp-content/uploads/sites/3/2013/05/12-1-ComicStrip-1024×768.jpg

Vatten är vägens värsta fiende:
https://www.landlantbruk.se/teknik/diken-solbranna-och-justa-trummor-ger-starka-vagar/

Citat om höjdsättning
http://höjeå.se/rapporter/Dagvattenstrategi_Lunds_kmn_130528.pdf

Citat om höjdsättning:
”Sedan äldsta tider har man haft klart för sig att önskvärdheten av, att den plats som väljes för uppförande
av ett bostadshus bör vara torr, och sedan numera även källarvåningar mera allmänt tillkommit, så har man
ställt den fordran, att även dessa skola vara torra. Målet är således klart, men de vägar, som leda dit, äro
icke alltid lika tydligt utstakade, och följas kanske icke heller med erforderlig eftertanke. Resultatet har också
blivit, att en fuktig källare icke är något undantagsfall och att översvämningar av källare förekomma ganska
ofta”.
”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt, att marken icke kan tänkas
komma att översvämmas. Mot denna självklara regel felas icke så sällan”.
(Alfred Jerdén, avdelningschef för Malmö Stads vattenlednings- och kloakverk, 1927)

Höjdsättning ett Examensjobb:
https://stud.epsilon.slu.se/3104/1/hedlund_s_110810.pdf

Boverket om avvattning
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion–fuktsakerhetsprojektering/mark-och-byggnadsdelar/

Boverket om ramper:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/ramper/

Skyfall och nivåer i GBG
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/13a3db1765aae1cbc12582720020476a/$FILE/120%20Bilaga%202.pdf

Lathund med lutningar och höjder med mark:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1112184/FULLTEXT01.pdf

Links:

 • Hur projekt går till…..
 • Vatten vägens värsta fiende artikel från Land Lantbruk — Vägens värsta fiende är vatten. Fukten måste bort ur vägkroppen, annars fungerar vägen inte,

  12 Tips på stark väg

 • Citat om höjdsättning — ”Sedan äldsta tider har man haft klart för sig att önskvärdheten av, att den plats som väljes för uppförande
  av ett bostadshus bör vara torr, och sedan numera även källarvåningar mera allmänt tillkommit, så har man
  ställt den fordran, att även dessa skola vara torra. Målet är således klart, men de vägar, som leda dit, äro
  icke alltid lika tydligt utstakade, och följas kanske icke heller med erforderlig eftertanke. Resultatet har också
  blivit, att en fuktig källare icke är något undantagsfall och att översvämningar av källare förekomma ganska
  ofta”.
  ”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt, att marken icke kan tänkas
  komma att översvämmas. Mot denna självklara regel felas icke så sällan”.
  (Alfred Jerdén, avdelningschef för Malmö Stads vattenlednings- och kloakverk, 1927)
 • Höjdsättning och principer Ex jobb
 • Avvattning Mark – Boverket (BBR) — ”Marken runt en byggnad ska anordnas så att byggnaden inte kan skadas av markytvatten eller markfukt. Marken bör luta från byggnaden. Lutningen bör vara minst 1:20 inom 3 meters avstånd.”
 • Ramper – PBL kunskapsbanken – Boverket — Tomtkrav på tillgänglighet när det gäller ramper
  Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.

  Ramper på tomter ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12, det vill säga 8,3 % lutning, för att minimera risken att någon ska välta. Det är en höjdskillnad på 1 meter som man tar ut på 12 meter. Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt.

  En ramp bör ha:

  minst 2 meter långa vilplan då det gör det möjligt att vända rullstolen
  en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen
  en fri bredd på minst 1,3 meter
  fritt från hinder
  ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.
  Som en upplysning kan nämnas att en ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20, det vill säga 5 % lutning.

  Ramper ska vara lätta att upptäcka. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet. En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System) mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.

 • Skyfall, översvämning och uppdämning i GBG
 • Höjdsättning – lathund med lutningar och annat bra